Renditingimused

1. Rendi perioodiks loetakse ajavahemikku renditud Vara väljastamis- ja tagastamispäeva vahel. Väljastamise ja tagastamise päev loetakse rendiaja sisse. Rendiööpäev kestab kella 10.00-ni hommikul. Vara on Rentnikule ajutiseks kasutamiseks antav ese või esemed ning lepingu objekt.

2. Renditud Vara tagastatakse Rentnikule samas seisukorras nagu on Rentnikule väljastatud v.a. tekstiilitooted, lauanõud (nende rendi hinna sisse kuulub nende pesemine). Juhul, kui renditud Varal ilmnevad puudused, Vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule või Vara osutub kasutamiskõlbmatuks on Rentnik kohustatud teavitama koheselt Rendileandjat, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, milleks rentnik Vara vajab. Kui Rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud Rendiaja vältel ning Rentniku valduses.

3. Renditavad tooted (Vara) väljastatakse laost ja tagastatakse lattu vastavalt loendile.

4. Rentnikul ei ole õigust Vara ise parandada ega remontida. Juhul, kui Rentniku poolt osundatud rike või puudus tuleneb Rentniku süüst, või Rentniku poolt vara mittesihipärasest kasutamisest, on Rentnik kohustatud hüvitama Vara parandamise või asendamise kulutused ning kahju.

5. Rentnik kannab täielikku vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt otsese valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale (kogu Rendi perioodi vältel).

6. Renditasu on kliendi poolt kinnitatud hinnapakkumises fikseeritud summa.

7. Tellimuse kinnitus jõustub ettemaksuarve laekumise hetkest, mis on 100% kogu tellimuse maksumusest, mille alusel väljastatakse Rentnikule inventar, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

8. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale võimalikud tasumata arvete sissenõudmisega kaasnevad kulud.

9. Renditud Vara hävimisel või kadumisel on Rentnik kohustatud Rendileandjale hüvitama kümnekordse inventari rendihinna maksumuse.

10. Käesolevaga kinnitab Rentnik, et tal on Eesti Vabariigi seadusandlusest ning ettevõtte esindajana õigus lepingut allkirjastada (tellimust kinnitada). Juhul, kui kinnitanud isikul sellek õigus puudub, vastutab ta lepingus toodud kohustuste täitmise eest isiklikult.

11. Käesolev leping loetakse poolte vahel sõlmituks tellimuse kinnitamisega e-posti vahendusel Rentniku poolt.